Taakbeschrijving

Voorafgaand aan een opdracht, is het goed om afspraken te maken over de verschillende taken en verantwoordelijkheden.
Zo is het mogelijk om het hele traject uit handen te geven of het project te faseren en gedeeltelijk uit te besteden.

Hier onder vindt u een overzicht van de verschillende werkzaamheden per fase, deze vormt een leidraad en kan eventueel aangevuld worden met extra werkzaamheden.

Ontwerpproces

VOORLOPIG-
ONTWERP

DEFINITIEF-
ONTWERP

TECHNISCH-
ONTWERP

 • Beoordeling situatie en bestaande toestand
 • Maken situatietekening bestaande toestand
 • Vaststellen bouwtechnische en/of gebruiks- technische kwaliteit bestaande bebouwing
 • Vaststellen stedenbouwkundige kaders en benodigde (deel)vergunningen
 • Opname bestaande toestand + tekenen
  Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims
 • Coördinatie adviseur constructie en warmte/ energie-installaties
 • Analyse E.P.N., opstellen energieconcept Advies duurzaam bouwen
  Analyse veiligheids- en gezondheidsplan Overzicht benodigde vergunningen Maken voorontwerp gebouw
 • Opstellen globale schatting bouwkosten Maken 3D-visualisaties en/of maquette
 • Maken definitief ontwerp
 • Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs
 • Coördinatie adviseurs constructie en warmte/ energie-installaties
 • Schatting bouwkosten
 • Analyse haalbaarheid opleveringsdatum
 • Analyse veiligheids- en gezondheidsplan
 • Berekening energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
 • Overleg met diverse instanties over aanvraag omgevingsvergunning
 • Overleg met diverse instanties over bestemming, gebruik en subsidiëring
 • Inventarisatie van potentiële duurzaamheidsmaatregelen en effecten
 • Maken voorbereidingstekeningen Maken technische specificatie of bestek
 • Coördinatie adviseurs constructie en warmte/ energie-installaties
 • Begroting van bouwkundige werken en calculatie bouwkosten
 • Schatting van de bouwtijd
  Maken veiligheids- en gezondheidsplan
 • Overleg met bouw- en woningtoezicht over aanlevering van (detail)gegevens voor omgevingsvergunning activiteit bouwen
 • Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning
 • Definitieve financiële uitgangspunten
 • Advisering opdrachtgever over prijsaanbieding door…

Bouwproces I

CONTRACT-
VORMING


GUNNING

UITVOERING&
OPLEVERING

 • Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek
 • Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers
 • Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria
 • Uitnodiging tot prijsaanbieding
 • Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota ś respectievelijk proces-verbaal
 • Het voeren van prijsoverleg met de aannemer
 • Opmaak concept-gunningsbrief of concept- uitvoeringscontract
 • Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage
 • Overleg met leveranciers
 • Maken tekeningen voor bouwuitvoering
 • Maken tekeningen met hoofdvorm, -maat en plaats van overige, buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten
 • Coördinatie van de ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokken partijen

Bouwproces II

DIRECTIE-
VOERING

 • Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten
 • Geven van orders en aanwijzingen over de uitvoering van het werk
 • Bouwvergaderingen houden en verslagen maken
 • Controleren hoofdvorm, -maat en plaats van door de aannemer of derden vervaardigde productietekeningen
 • Vervaardigen revisietekeningen en ruimteboek
 • Administreren van bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer- en minder werk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten
 • Controleren termijnrekeningen van de aannemer en opmaken betalingsmandaten
 • Rapportage tijdsplanning van uitvoering op basis van door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren werkplannen
 • Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema ś
 • Voeren en controleren van correspondentie over de uitvoering en voortgang van het werk
 • Leiding geven aan toezichthoudend personeel
 • Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen
 • Controle van de eindafrekening en de opdrachtgever hierover adviseren
 • Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen
 • Opname van het gerealiseerde bouwwerk en proces-verbaal van oplevering
 • Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode